REGULAMIN KONKURSU

 

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Plasma Complex”.
 2. „Organizator“ – Sensual Beauty Certyfikowany Gabinet Medycyny Estetycznej, ul. Damrota 64, 43-100 Tychy, NIP: 6461158133
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs „Plasma Complex” zostanie przeprowadzony na Fanpage Organizatora https://www.facebook.com/pages/category/Medical-Spa/Sensual-Beauty-Certyfikowany-Gabinet-Medycyny-Estetycznej-1517099578607297/

 1. Konkurs trwać będzie od 02.09.2019 do 09.09.2019, godz.24:00, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 10.09.2019.
 2. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła jury konkursowe („Jury”). W skład Jury wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.
 4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

§3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na zadanie: Napisz co cenisz najbardziej w swojej przyjaciółce…“ oraz oznaczenie przyjaciółki w komentarzu do posta.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

 1. Celem Konkursu jest promocja zabiegu Plasma Complex.
 2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Napisz co cenisz najbardziej w swojej przyjaciółce…“

w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage Organizatora.

 1. Ocenie podlegać będą następujące elementy: kreatywność wypowiedzi i inwencja twórcza autora.
 2. Odpowiedź na zadanie:
 3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem
 4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Sensual Beauty Certyfikowany Gabinet Medycyny Estetycznej,
 5. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 6. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody.
 7. Konkurs trwać będzie od 02.09.2019 do 09.09.2019, do godz.24:00.
 8. Ze wszystkich zgłoszeń Jury konkursowe wyłoni 1 laureata, który wygrywa 2 zabiegi Plasma Complex (jeden dla siebie i drugi dla oznaczonej w poscie osoby)
 9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na Fanpage Organizatora 10.09.2019

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

 

§5. NAGRODY

 

 1.             W Konkursie nagrodą są 2 zabiegi Plasma Complex – jeden zabieg dla laureata Konkursu a drugi dla wskazanej przez niego osoby. Zabiegi te zostaną wykonane podczas Dnia Otwartego Plasma Complex w Sensual Beauty Certyfikowany Gabinet Medycyny Estetycznej w Tychach,w dniu 13.09.2019

UWAGA! Warunkiem przyznania nagrody jest wykluczenie przeciwwskazań pacjenta do wykonania zabiegu.

 

 1. W terminie od 10.09.2019 Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu umówienia terminu realizacji Nagrody, co nie może nastąpić później niż do 12.09.2019.
 2. Zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą wyrażają zgodę na zabieg pokazowy podczas Dnia Otwartego Plasma Complex i wypełnienie formalnej zgody pacjenta na zabieg.
 3. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 4. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Organizator“ dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do realizacji Nagrody.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
 7. odmówi przyjęcia nagrody,
 8. w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy
 9. przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
 10. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1 powyżej.

 

§6. DANE OSOBOWE

 

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres) będą przetwarzane przez Organizatora
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie                wiadomości e-mail na adres rejestracja@sensualbeauty.pl
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej www.plasmacomplex.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

§9 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z przystąpieniem do Konkursu, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w fotorelacji z wydarzenia Dzień Otwarty Plasma Complex na stronie internetowej oraz profilach Facebook i Instagram.

 

Ogłoszenie


 

Oświadczenie

 

Prezentowana na stronie plasmacomplex.pl oferta skierowana jest wyłącznie do osób wykonywujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych naszą ofertą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Przechodząc dalej oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione wymagania

This will close in 20 seconds