POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Co to jest RODO?

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, mającego zastosowanie od 25 maja 2018 r.

W jakim celu RODO jest wprowadzone?

Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/56/WE(dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe(dalej jako: dane), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować?

Administratorem Państwa danych  jest Keymed Sp. z o.o. , z którym można się kontaktować:

 • pisemnie, pod adresem: Keymed Sp. z o.o. ul. Ogińskiego 1b, 58-506 Jelenia Góra
 • telefonicznie, pod numerem 506 031 614
 • e-mailowo, pod adresem info@keymedpolska.pl
 • Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:
 • zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 ust.1 lit b RODO)
 • obowiązki prawne(art. 6 ust.1 lit c RODO)
 • zadania służące interesowi publicznemu(art. 6 ust. 1 lit e RODO)
Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu, miejsce prowadzenia działalności, dane osobowe osób zatrudnionych, osób uczestniczących w projektach badawczych, badaniach obserwacyjnych, badaniach marketingowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
 • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu złożenia oferty.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody potencjalnego kontrahenta.
 • Kontrahent dodatkowo wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego.
 • Dane są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych.
 • Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową.
 • Dane mogą być wykorzystywane celem opracowania materiałów marketingowych, reklamowych, artykułów publikowanych w prasie, portalach internetowych, mediach społecznościowych.
Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych:
 • Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w oparciu o Państwa zgodę lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
 • Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Keymed Sp z o.o.  oraz inne osoby działające z upoważnienia Keymed Sp. z o.o. między innymi pracujące w firmach: KIKOMO | studio kreatywne, PPHU Riposta, BHU Akcept Sp. z o.o. , Adrem
 • Dane Państwa są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Keymed Sp. z o.o.  i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Keymed Sp z o.o.   i wyłącznie zgodnie z poleceniami Keymed Sp. z o.o. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Keymed Sp.z o.o.   zalicza się podmioty świadczące usługi z zakresu działalności marketingu internetowego, reklamowej prawnej, doradczej, ubezpieczeniowej i księgowej, transportowej, fakturowej.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane gównie są przetwarzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dane mogą być przekazane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej(„państwa trzecie”):

 • Jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Keymed Sp. z o.o. – dotyczy głównie treści ogólnodostępnych wykorzystywanych przez strony internetowe: keymedpolska.pl, keymedpolska.com, plasmacomplex.pl
Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Większość przetwarzanych przez Keymed Sp.z o.o. danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu lub osób reprezentujących podmiot (pracowników lub osób trzecich). Keymed Sp. z o.o.  może  pozyskiwać dane z innych źródeł zgodnie prawem oraz na podstawie umów. Mogą to być m.in. rejestry KRS, CEIDG oraz z podobnych źródeł specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorstwach. Dane mogą być również pozyskiwane od osób fizycznych na postawie oficjalnej zgody.

Ogłoszenie


 

Oświadczenie

 

Prezentowana na stronie plasmacomplex.pl oferta skierowana jest wyłącznie do osób wykonywujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych naszą ofertą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Przechodząc dalej oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione wymagania

This will close in 20 seconds